โครงสร้างสำนักบรรณสารและสารสนเทศ


หัวหน้างานห้องสมุด

อุษา ไขขุนทด

Mrs.usa kaikuntod

Email : usa_kai@vu.ac.th

Tel : 0-4400-9711 ต่อ 230

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

จิตชญา กรสันเทียะ

Ms.jitchaya kornsanthia

Email : jitchaya_kor@vu.ac.th

Tel : 0-4400-9711 ต่อ 304

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ยุวรี ลอยสนั่น

Ms.yuwaree loisanan

Email : yuwaree_loy@vu.ac.th

Tel : 0-4400-9711 ต่อ 304

งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

เดชาวัต แพงไธสง

Mr.dechawat pangthaisong

Email : set_pan@vu.ac.th

Tel : 0-4400-9711 ต่อ 230

งานสื่อโสตทัศน์

วิทวัส น้อยม่วง

Mr.wittawat noimaung

Email : wittawat_noi@vu.ac.th

Tel : 0-4400-9711 ต่อ 230

งานบริการยืม-คืน

มาลิน เจนโพธิ์

Mrs.malin janpo

Email : malin_jan@vu.ac.th

Tel : 0-4400-9711 ต่อ 304

เจ้าหน้าที่

ยุทธภูมิ พ่วงฉิม

Mr.yutthaphoom phuangchim

Email : yutthaphoom_phu@vu.ac.th

Tel : 0-4400-9711 ต่อ 230

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิสิษฐ์ แก้วพันธุ์์บุตร

Mr.pisit kaewpunboot

Email : pisit_kae@vu.ac.th

Tel : 0-4400-9711 ต่อ 227