ปรัญชาจริยธรรม นำปัญญา

ปณิธานเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ มุ่งมั่นในการให้บริการ ข่าวสารข้อมูลเพื่่อเพิ่มพูนความรู้ สนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย ด้วยบริการดีเพื่่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่่อสนับสสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับสากล

พันธกิจ1. เป็นแหล่งสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัย


2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง


3. เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศทุกรูปแบบ

วัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมจัดหา จัดเก็บ และให้บริการทรัพยาการสารสนเทศสอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษา และการวิจัยของมหาวิทยาลัย


2. เพื่่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต


3. เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


4. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน


5. เพื่อส่งเสริมความจรรโลงใจให้กับนักศึกษา คณาจารย์และผู้ใช้โดยทั่วไป