ระบบฐานข้อมูลและการสืบค้น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks)

หนังสือมาใหม่

สาระน่ารู้

หนังสือ / วารสาร / นิตยสารฉบับพิมพ์ มาใหม่

แบบประเมิน / แบบสอบถามความพึงพอใจ

...
 • แบบประเมินก่อนการอบรม

  ประจำปีการศึกษา 2566

  อบรมการใช้ห้องสมุด สำนักบรรณสารและสารสนเทศ

  ทำแบบประเมินก่อนอบรม...
 • แบบประเมินหลังอบรม

  ประจำปีการศึกษา 2566

  อบรมการใช้ห้องสมุด สำนักบรรณสารและสารสนเทศ

  ทำแบบประเมินหลังอบรม...
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ

  ประจำปีการศึกษา 2566

  โครงการการอบรมการใช้ห้องสมุด

  ทำแบบสอบถาม...